Tel: +420 737 310 304
Tábory

Letní tábor s angličtinou

Letní tábor s angličtinou
Denní 2 900,-Kč 5x 8:00–16:00
7 dnů/ 6 nocí 5 400,-Kč

Leták - Příhláška - lékařbezinfekčnost

Náplň táboru s angličtinou:

 • výuka angličtiny min 4 hodin denně pod vedením rodilých mluvčích-pedagogů
 • individuální přístup, hodiny přizpůsobené věku a jazykové pokročilosti
 • hravá, konverzační, zábavná a interaktivní výuka angličtiny
 • táborové, společenské a sportovní aktivity
 • profesionální, přátelský a nadšený tým táborových vedoucích
 • ubytování v rekreační chatě

podávané jídlo:

 • snídaně
 • lehká dopolední svačina
 • teplý oběd se dvěma chody, dodaný místní restaurací
 • lehká odpolední svačina
 • teplá večeře (1 chod), podávaná na místě
 • lehká večerní svačina

Termíny a místo konání táborů 2016:

 • 3.– 9. 7. 2016
 • 31.7.–6. 8. 2016
 • 21.–27. 8. 2016

Místo: Chata Kyselka
Těšíkovská Kyselka
Domašov nad Bystřicí

Věková kategorie: Vhodné pro děti 8 až 18 let.

Leták - Příhláška - lékařbezinfekčnost

The Cottage

The Dining Hall

The Bedroom

Výuka angličtiny

Výuka bude probíhat pod vedením rodilých mluvčích ve skupinkách (max. 12 účastníků, spíše méně).Účastníci budou rozděleni do skupin dle pokročilosti hned po příjezdu na základě rozřazovacího testu popř. osobního pohovoru.

Angličtinu se na našem táboře učíme dopoledne. Lekce trvají 3–4 hodiny, vyučovací doba je závislá na únavě dětí. Pokud to počasí dovolí, učíme se v přírodě – na louce nebo v lese, před deštěm býváme nuceni schovat se v zastřešených prostorách tábořiště.

Fakt, že se táboroví učitelé narodili v anglicky mluvící zemi, a angličtina je tedy jejich mateřským jazykem, je pouze jedno z výběrových kritérií. Výuku povedou ti rodilí mluvčí, kteří mají odpovídající pedagogické vzdělání a zkušenosti. Učitelé budou pečlivě vybráni s ohledem na jejich odbornost, zkušenosti, schopnost zaujmout a profesionalitu jak v průběhu výuky, tak i mimo ni. Učitelé budou studentům k dispozici i mimo samotnou výuku.
Výuka bude konverzačně laděna a to tak, že mluvit budou především studenti, nikoli učitel. V mluveném projevu se bude dbát na vyváženost mezi přesností a plynulostí.

Specifický přístup

Ve výuce se snažíme o individualizovaný přístup k dětem. Vycházíme z jejich věku, zájmů a dosažené úrovně znalosti angličtiny. Podle těchto kritérií je rozdělujeme na skupinky čítající kolem 10/12 dětí, v nichž se pak cely týden učí. Rozdělení do skupin umožňuje každému dítěti, aby pracovalo podle svých jazykových možností, zájmů a tempa.

Komunikace a praktické využití angličtiny – rodilí mluvčí

Při výuce klademe důraz na komunikaci a praktické využití angličtiny. To ovšem neznamená, že bychom rezignovali na gramatiku – vždyť bez její znalosti komunikovat nelze. Využíváme metody projektového a inscenačního vyučování, spočívající v aplikaci anglického jazyka na řešení modelových situací, připomínajících ty, s nimiž se děti setkávají v běžném životě. Skrze tyto situace si tedy děti zkouší uplatňovat angličtinu v praxi.
S rozvojem komunikačních dovedností nemálo pomáhají rodilí mluvčí, kteří se našeho tábora účastní. Nezapojují se jen do dopolední výuky angličtiny, ale jsou s námi na táboře pořád, například i během odpoledních her. Dětem pomáhají s přízvukem a umožňují jim angličtinu zažít jako skutečný dorozumívací prostředek.

Gramatika zajímavou formou

Gramatiku a slovíčka, která děti potřebují znát k tomu, aby mohly dané modelové situace řešit, si osvojují metodou didaktické hry, tedy pro ně atraktivní, zábavnou a příjemnou formou.

Práce ve skupině

Výše uvedené metody umožňují, aby děti pracovaly ve skupině. Díky této organizační formě výuky se učí nejen anglickému jazyku, ale také spolupráci, sebeovládání a komunikaci s ostatními.

Mimovýukové aktivity

Ve chvílích mimo výuku budeme využívat nádherné okolí chaty Kyselky. K dispozici bude místo pro tenis, badminton, ping pong, fotbal, volejbal a další. V krásném okolí je spousta příležitostí pro hry. Určitě bude táborák, letní kino, sportovní a jiné táborové aktivity. Bude zde i kvalifikovaný anglický učitel výtvarných aktivit. Při každé činnosti budou přítomni táboroví vedoucí.

Obsahová náplň a časový harmonogram budou brát na zřetel schopnosti, zájmy a věk účastníků tábora. Menší táborníci mohou tedy mít večerku dříve, přičemž starší budou moci chvíli zůstat např. u táboráku. Při večerce prosím o pochopení a respektování určeného času ke spánku, abychom si týden plně užili a byli fit a odpočatí.

Doprava

Doprava na tábor je individuální.
Alternativa pro studenty denních pobytů:
Do kempu každý den jezdí autobusová linka. Se souhlasem rodičů můžeme děti doprovodit na zastávku a ze zastávky. Pro tyto studenty můžeme poskytnout snídani za dodatečný příplatek 30,-Kč.

Věci s sebou

 • podepsané (rodičem/zákonným zástupcem) prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den)
 • lékařské potvrzení o provedené prohlídce současného stavu dítěte a o způsobilosti dítěte absolvovat letní tábor (platí pro táborníky, kteří jsou v době nástupu na tábor mladší než 16 let), potvrzení nesmí být starší než 1 rok
 • průkazku zdravotní pojišťovny a její kopii
 • psací potřeby, A4 sešit, (popř. i malý slovník)
 • vhodné oblečení a obuv na sport a táborové aktivity (i něco teplejšího na večery k táboráku)
 • přezůvky
 • hygienické potřeby
 • menší kapesné – v ceně tábora jsou 3 hlavní jídla, 3 svačiny, pití po celý den a sladké odměny
 • pokrývku hlavy – kšiltovku, klobouk
 • náhradní oblečení
 • pláštěnku a holínky
 • podepsaný krém na opalování a repelent na klíšťata
 • láhev na pití

Všechny věci by měly mít děti podepsané.

Za cennosti, hračky či mobily a tablety, které si děti donesou, nebudeme nést zodpovědnost, proto zvažte, zda je musí mít.

Přihláška a cena:

7 dnů/ 6 nocí 5 400,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v rekreační chatě, stravu (denně 3 hlavní jídla, 3 svačiny a pití po celý den), výuku angličtiny rodilými mluvčími (min 4 x vyučovacích hodin denně), všechny sportovní a táborové aktivity a sladké odměny

Denní 2 900,-Kč 5x 8:00– 16:00. Cena zahrnuje stravu (denně 1x hlavní jídlo, 2x svačiny a pití po celý den), výuku angličtiny rodilými mluvčími (min 4 x vyučovacích hodin denně), všechny sportovní a táborové aktivity a sladké odměny
Máte-li zájem se tábora zúčastnit, vyplňte prosím formulář Letní anglický kemp přihláška, viz níže.

Nezapomeňte si také stáhnout (viz níže) Prohlášení zákonného zástupce (platí pro všechny) a lékařské potvrzení (pouze pro mladší 16 let). Dále je třeba nezapomenout průkazku zdravotní pojišťovny a její kopii. Prosím o předání všech dokumentů v den nástupu na tábor.

Zpracováním a odesláním formuláře se Vaše přihláška automaticky registruje a potvrzuje. S dalšími informacemi Vás budu kontaktovat na Vámi uvedený email v přihlášce.

Pro případné dotazy mě můžete vždy kontaktovat na lorraine@c2e.cz , 734650601 (anglicky), jiri@c2e.cz , 737310304 (česky)

Leták - Příhláška - lékařbezinfekčnost

Všeobecné podmínky

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká posláním přihlášky formou emailu na lorraine@c2e.cz nebo telefonicky na 737310304. Účastníkem akce s nárokem na poskytování služeb se stává přihlášený táborník (zákazník, účastník) až po zaplacení plné ceny. Pokud se tak nestane, jsem oprávněn smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky a přijatá platba, snížená o stornovací poplatky, mu bude vrácena.
 2. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY – Zákazník má právo kdykoliv před zahájením tábora zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny 5 490,- Kč.
  10%   při zrušení účasti mezi 1. 3. – 31. 3. 2016 včetně
  30%   při zrušení účasti mezi 1. 4.– 30. 4. 2016 včetně
  60%   při zrušení účasti mezi 1. 5.– 31. 5. 2016 včetně
  100% při zrušení účasti mezi 1. 6.– 1. dnem konání tábora
 3. ZRUŠENÍ AKCE – pořadatel má právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 15 dnů před zahájením akce. Při zrušení akce před jejím začátkem se vrací účastníkům úhrada v plné výši.
 4. ÚČASTNÍK TÁBORA se zavazuje řídit se během akce pokyny vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho chování neodpovídá pravidlům akce, zejména je-li účastník pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při porušení výše zmíněných pokynů a pravidel může dojít k vyloučení účastníka z tábora. V tomto případě nevzniká účastníkovi právo na proplacení nenaplněných služeb.
 5. CENNÉ VĚCI a peníze mají účastníci tábora možnost uschovat v trezoru u vedoucího akce. Neručíme za majetek účastníků, který nám nebyl svěřen do úschovy, tzn. majetek zanechaný v pokojích účastníků, byť by byly zamčené, nebo v areálu tábora.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.
 7. FÉROVOST – férová domluva a lidskost, cítím-li totéž na druhé straně.

Konec formuláře